Personvern

1. Personvernerklæringen gjelder                  

Denne personvernerklæringen gjelder for Airwing  AS (heretter «vi» eller «oss»). Vi er «behandlingsansvarlig» for  behandling av dine personopplysninger beskrevet i denne  personvernerklæringen. Det betyr at vi er ansvarlig for å definere  formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten er vi  ansvarlig for å overholde den til enhver tid gjeldende  personvernlovgivningen ved vår behandling av personopplysninger.

Vi er opptatt av å verne om personopplysningene  dine og behandle de på en fortrolig og trygg måte. Denne  personvernerklæringen gjelder for våre regler for innsamling, bruk og  behandling av personopplysninger. Under er det redegjort hvordan vi  behandler slike opplysninger.

Merk at når du kontakter og/eller kommuniserer  med andre tjenesteleverandører, gjelder ikke denne  personvernerklæringen. Du har rett til å kontakte den relevante  leverandøren for å motta informasjon om dennes innsamling, bruk,  behandling og vern av personopplysninger. Personopplysninger som angår  kontakt med noen av disse tjenesteleverandørene, og som vi får tilsendt  eller mottar som del av våre tjenester, er imidlertid regulert etter  denne personvernerklæringen.

2. Når behandler vi personopplysninger                  

Vi samler inn, bruker og behandler  personopplysninger når du bruker våre tjenester som kunde eller  potensiell kunde hos oss. Dette omfatter når du bruker og samhandler med  nettstedet vårt (wwww.airwing.no), bestiller flyreiser eller kjøper  andre tjenester enten selv eller gjennom tredjeparter (f.eks.  reisebyråer eller andre flyselskaper), eller når du kommuniserer med oss  via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende.

3. Hvordan vi behandler personopplysninger og rettslig grunnlag for behandlingen                  

Markedsføring: Hvis du har samtykket til å mota  våre nyhetsbrev via e-post med innhold om nye reisemål, tilbud m.m.  bruker vi e-post adressen din til dette. Dette er helt frivillig og du  kan når som helst melde deg av/på nyhetsbrevet. Hvis du ikke lenger  ønsker å motta nyhetsbrev, skal du enkelt kunne melde deg av ved å  klikke på linken i bunnen av nyhetsbrevet. Rettslig grunnlag er  samtykke, GDPR art. 6 nr 1 bokstav a.

Billettbestilling: Når du bestiller en reise  gjennom oss er du nødt til å oppgi: kjønn, fullt navn, by, land,  adresse, e-post adresse og telefonnummer. Ved enkelte tilfeller kan vi  også be om passnummer og fødselsdato. Overnevnte opplysninger vil vi  først og fremst benytte for å gjennomføre bookingen, for å sende deg en  bestillingsbekreftelsen med viktig informasjon om reisen, og for å kunne  sende deg informasjon om endringer og avvik med flyvningen.

Som oftest når du reiser med oss, involverer  det en tredjepart, og vi vil gi opplysninger til denne tredjeparten som  er formålsberettiget. Grunnen for denne utvekslingen av  personopplysninger er for å sikre at avtalen om booking med kunden  oppfylles. Rettslig grunnlag for registreringen av overnevnte  personopplysninger er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b (for å gjennomføre  tiltak på den registrertes anmodning og for å oppfylle en avtale/ordre  om booking).

Betaling: For å kunne utføre betaling for en  booking må du oppgi kortholder, utløpsdato, kortnummer og CVC kode.  Disse opplysningene samt navn vil bli utlevert til rettmessig tredjepart  for å fullføre betalingen. Formålet med dette er å sikre at betaling  blir gjennomført. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b,  kundenes betalingsinfo er nødvendig for å kunne ta betalt for bookingen  (følgelig for å oppfylle en avtale). Ved kansellering eller andre avvik  som krever refundering, vil slike opplysninger bli behandlet.

Andre opplysninger: Vi samler også inn  informasjon i bestillingen din om bestillingsnummer, reisemål,  reiselengde og eventuelle tilleggstjenester du bestiller sammen med  reisen. Dine personopplysninger kan også bli lagret av våre  samarbeidspartnere, som flyselskap og lokale samarbeidspartnere.  Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1, bokstav b, for å oppfylle en  avtale som den registrerte er part i og GDPR art. 6 nr 1 bokstav f, en  berettiget interesse.

Kundestøtte: Ved kundestøtte menes kundeservice  per telefon og e-post. Vi vil behandle de personopplysningene som er  nødvendig for å kunne yte nødvendig kundeservice, herunder men ikke  begrenset til navn, adresse, e-postadresse, telefon nummer. Disse  opplysningene vil bli behandlet for det formålet å identifisere kunden  og gi kunden den nødvendig kundestøtten som etterspørres. Rettslig  grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, en berettiget interesse.

Helseopplysninger: I vår ambulansefly  virksomhet er det nødvendig med utveksling av krypterte  helseopplysninger kun til vår leverandør av helse- og medisinpersonell,  Advanced Medical Support (AMS). Formålet med dette er at AMS skal gi  pasienten forsvarlig helsebehandling. Behandlingen av denne type  opplysninger begrenser seg kun til utveksling av nødvendige  personopplysninger fra vår oppdragsgiver til AMS. Rettslig grunnlag er  GDPR art. 9 nr. 2 bokstav c, behandlingen er nødvendig for å verne den  registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser og GDPR art  9 nr. 2 bokstav h, behandlingen er nødvendig i forbindelse med  forebyggende medisin, jf også GDPR art 9 nr. 3.

Informasjonskapsler: Når du er inne på  nettsidene våre, samler vi inn opplysninger om bruken din ved såkalte  informasjonskapsler. Slik informasjon er små tekstfiler som lagres på  din enhet, når du besøker våres nettsted. Ved første gang du besøker  nettstedet sendes det en informasjonskapselfil til enheten din, og denne  vil være med på å indentifisere nettleseren din. Vi samler inn  opplysninger om hvordan du bruker nettsidene, hvilke søk du foretar og  hvilke reiseprodukter du er interessert i. Vi bruker informasjonskapsler  på nettsiden for analyse av brukermønster. Vi analyserer brukeratferd  for å gjøre brukeropplevelsen bedre. Dette kan være å endre måten vi  presenterer informasjon og funksjoner på og for å styrke sikkerheten.  Slik tilpasning kan f.eks. bety at vi lagrer og viser opplysninger om  reisemål du har søkt på tidligere på nettsidene våre, språkpreferanser,  og at vi viser annonser og tilbud som vi tror passer for deg og dine  ønsker. Dette er meget viktig for å forbedre dine brukeropplevelser.  Formålet med å bruke informasjonskapsler er følgelig å bedre  kundeopplevelsen. Vi gjør oppmerksom på at du kan hindre enheten i å  lagre informasjonskapsler, ved å justere innstillinger på nettleseren  din.

4. Nærmere om formål for behandling av personopplysninger                  

Vi lagrer dine personopplysninger kun for å  oppfylle våre forpliktelser overfor deg.
Opplysningene brukes primært for å opprette  billetter og for betaling av tjenester som blir bestilt og for å yte  kundeservice til kundene våre.
Dine personopplysninger kan også bli behandlet for  at vi skal være i stand til å oppfylle enhver gjeldende lov eller  forskrift eller annen avtalerettslig forpliktelse som påhviler oss.
Hvis du eller annen tredje part gir oss opplysninger  om din helsetilstand vil disse bli behandlet for å gjennomføre turen  eller andre tjenester du har bestilt, eller som er bestilt på vegne av  deg.
Vi bruker også opplysninger om deg til bokføring,  avregning, revisjon og for kontroll av betalingskort.                      

5. Lagring av personopplysninger                  

Hvis du bestiller en tur med Airwing, lagrer vi  dataene dine i ti (10) år etter at reisen er fullført for å kunne  imøtekomme juridiske og regulatoriske krav og behandle eventuelle  klager.

For øvrig lagrer vi dine personopplysninger så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med den konkrete behandlingen.

6. Dine rettigheter                  

Du kan når som helst be om innsyn, begrensing,  korrigering, flytting (retten til dataportabilitet) og sletting av  personopplysninger som vi sitter på. Du har også rett til å be om en  kopi av personopplysningene i maskinlesbart -format. I enkelte tilfeller  er vi lovpålagt å behandle enkelte personopplysninger og i disse  tilfellene vil rettighetene dine være begrenset.  Om du ikke ønsker å utgi eller gi oss tilgang til dine  personopplysninger, er du i din fulle rett til det, men da er det  nødvendigvis ikke mulig for oss å tilby deg den tjenesten du forespør  og/ eller overholde kontraktfestede betingelser. Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på kan du  klage til Datatilsynet.                                

7. Overføring av data                  

Airwing vil i utgangspunktet kun behandle  personopplysninger innenfor EØS området.
Ved enkelte tilfeller (så lenge det er  formålsbetinget) vil det imidlertid være nødvendig å overføre data  utenfor EØS området,                      da vil vi forsikre oss at tilstrekkelig garantier er  gitt slik at personvernet opprettholdes.
Når vi overfører personopplysninger til stater  utenfor EU/EØS området – såkalte "tredjeland" – vil vi bruke et av  overføringsgrunnlagene i kapittel V i GDPR forordningen, for eksempel Standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjon (Standard Contractual Clauses) og passe på at  beskyttelsesnivået i personopplysningsloven ikke undergraves ved  overføringen.                      

8. Hvorfor vi overfører data?                  

Airwing AS vil på ingen måte selge  personopplysninger til andre selskaper. Vi deler dine personopplysninger  kun i følgende tilfeller:

• I henhold til lovgivning, rettsavgjørelse og rettskraftig vedtak fra  myndighetene

• Med tredjeparter, når bestillingen omfatter tjenester som leveres av  tredjepart/ samarbeidspartnere

• Med tredjepartsleverandører som utfører oppgaver på vegne av oss,  etter våre instrukser som databehandlere

• For å beskytte og forsvare Airwing (herunder håndheve gjeldende  brukervilkår).           

9. Sikkerhet                  

Vi har etablerte prosedyrer for å håndtere  personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er av både teknisk, og  organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i  alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger,  og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer  og samarbeidspartnere å sørge for tilfredsstillende  informasjonssikkerhet.

10. Endringer av personvernerklæringen                  

Vi forbeholder oss retten til å gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer i denne personvernerklæringen vil vi informere om dette på vår nettside. Du vil alltid kunne finne siste oppdaterte versjon på vår nettside.
Om du ikke godtar de nye endringene kan vi ikke gi deg de tjenestene du forespør.                      

11. Verneting                  

Denne personvernerklæringen skal, når annet  ikke angis tolkes i samsvar med norsk lovgivning og være underlagt  norske domstolers ikke-eksklusive kompetanse.

12. Kontakt oss                  

Dersom du har henvendelser angående vår personvernerklæring eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss:

Kontakt per telefon: (+47) 64 82 02 80

Besøksadresse: GA Terminalen Gardermoen, 2061 GARDERMOEN

Adresse for post: Airwing AS v/ kundesenter, Postboks 46 1471 Lørenskog, Norge

Kontakt per e-post: mail@airwing.no

Har du noen spørsmål?
Kontakt oss i dag

Flåte

Bombardier
Learjet 45
8
Personer
861
km/t
Beechcraft
King Air 200
12
Personer
500
km/t