Personvern

 

Personvernerklæring for Airwing AS

Org nr. 886 439 482 Sist oppdatert: 05.09.2018

1. Personvernerklæringen gjelder

Denne personvernerklæringen gjelder for Airwing AS (heretter «vi» eller «oss»). Vi er «behandlingsansvarlig» for behandling av dine personopplysninger beskrevet i denne personvernerklæringen. Det betyr at vi er ansvarlig for å definere formålene med behandlingen av personopplysninger og dessuten er vi ansvarlig for å overholde den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen ved vår behandling av personopplysninger.

Vi er opptatt av å verne om personopplysningene dine og behandle de på en fortrolig og trygg måte. Denne personvernerklæringen gjelder for våre regler for innsamling, bruk og behandling av personopplysninger. Under er det redegjort hvordan vi behandler slike opplysninger.

Merk at når du kontakter og/eller kommuniserer med andre tjenesteleverandører, gjelder ikke denne personvernerklæringen. Du har rett til å kontakte den relevante leverandøren for å motta informasjon om dennes innsamling, bruk, behandling og vern av personopplysninger. Personopplysninger som angår kontakt med noen av disse tjenesteleverandørene, og som vi får tilsendt eller mottar som del av våre tjenester, er imidlertid regulert etter denne personvernerklæringen.

2. Når behandler vi personopplysninger

Vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger når du bruker våre tjenester som kunde eller potensiell kunde hos oss. Dette omfatter når du bruker og samhandler med nettstedet vårt (wwww.airwing.no), bestiller flyreiser eller kjøper andre tjenester enten selv eller gjennom tredjeparter (f.eks. reisebyråer eller andre flyselskaper), eller når du kommuniserer med oss via telefon, e-post, sosiale medier eller lignende.

3. Hvordan vi behandler personopplysninger og rettslig grunnlag for behandlingen

Markedsføring: Hvis du har samtykket til å mota våre nyhetsbrev via e-post med innhold om nye reisemål, tilbud m.m. bruker vi e-post adressen din til dette. Dette er helt frivillig og du kan når som helst melde deg av/på nyhetsbrevet. Hvis du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrev, skal du enkelt kunne melde deg av ved å klikke på linken i bunnen av nyhetsbrevet. Rettslig grunnlag er samtykke, GDPR art. 6 nr 1 bokstav a.

Billettbestilling: Når du bestiller en reise gjennom oss er du nødt til å oppgi: kjønn, fullt navn, by, land, adresse, e-post adresse og telefonnummer. Ved enkelte tilfeller kan vi også be om passnummer og fødselsdato. Overnevnte opplysninger vil vi først og fremst benytte for å gjennomføre bookingen, for å sende deg en bestillingsbekreftelsen med viktig informasjon om reisen, og for å kunne sende deg informasjon om endringer og avvik med flyvningen.

Som oftest når du reiser med oss, involverer det en tredjepart, og vi vil gi opplysninger til denne tredjeparten som er formålsberettiget. Grunnen for denne utvekslingen av personopplysninger er for å sikre at avtalen om booking med kunden oppfylles. Rettslig grunnlag for registreringen av overnevnte personopplysninger er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b (for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning og for å oppfylle en avtale/ordre om booking).

Betaling: For å kunne utføre betaling for en booking må du oppgi kortholder, utløpsdato, kortnummer og CVC kode. Disse opplysningene samt navn vil bli utlevert til rettmessig tredjepart for å fullføre betalingen. Formålet med dette er å sikre at betaling blir gjennomført. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b, kundenes betalingsinfo er nødvendig for å kunne ta betalt for bookingen (følgelig for å oppfylle en avtale). Ved kansellering eller andre avvik som krever refundering, vil slike opplysninger bli behandlet.

Andre opplysninger: Vi samler også inn informasjon i bestillingen din om bestillingsnummer, reisemål, reiselengde og eventuelle tilleggstjenester du bestiller sammen med reisen. Dine personopplysninger kan også bli lagret av våre samarbeidspartnere, som flyselskap og lokale samarbeidspartnere. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1, bokstav b, for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i og GDPR art. 6 nr 1 bokstav f, en berettiget interesse.

Kundestøtte: Ved kundestøtte menes kundeservice per telefon og e-post. Vi vil behandle de personopplysningene som er nødvendig for å kunne yte nødvendig kundeservice, herunder men ikke begrenset til navn, adresse, e-postadresse, telefon nummer. Disse opplysningene vil bli behandlet for det formålet å identifisere kunden og gi kunden den nødvendig kundestøtten som etterspørres. Rettslig grunnlag er GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f, en berettiget interesse.

Helseopplysninger: I vår ambulansefly virksomhet er det nødvendig med utveksling av krypterte helseopplysninger kun til vår leverandør av helse- og medisinpersonell, Advanced Medical Support (AMS). Formålet med dette er at AMS skal gi pasienten forsvarlig helsebehandling. Behandlingen av denne type opplysninger begrenser seg kun til utveksling av nødvendige personopplysninger fra vår oppdragsgiver til AMS. Rettslig grunnlag er GDPR art. 9 nr. 2 bokstav c, behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser og GDPR art 9 nr. 2 bokstav h, behandlingen er nødvendig i forbindelse med forebyggende medisin, jf også GDPR art 9 nr. 3.

Informasjonskapsler: Når du er inne på nettsidene våre, samler vi inn opplysninger om bruken din ved såkalte informasjonskapsler. Slik informasjon er små tekstfiler som lagres på din enhet, når du besøker våres nettsted. Ved første gang du besøker nettstedet sendes det en informasjonskapselfil til enheten din, og denne vil være med på å indentifisere nettleseren din. Vi samler inn opplysninger om hvordan du bruker nettsidene, hvilke søk du foretar og hvilke reiseprodukter du er interessert i. Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden for analyse av brukermønster. Vi analyserer brukeratferd for å gjøre brukeropplevelsen bedre. Dette kan være å endre måten vi presenterer informasjon og funksjoner på og for å styrke sikkerheten. Slik tilpasning kan f.eks. bety at vi lagrer og viser opplysninger om reisemål du har søkt på tidligere på nettsidene våre, språkpreferanser, og at vi viser annonser og tilbud som vi tror passer for deg og dine ønsker. Dette er meget viktig for å forbedre dine brukeropplevelser. Formålet med å bruke informasjonskapsler er følgelig å bedre kundeopplevelsen. Vi gjør oppmerksom på at du kan hindre enheten i å lagre informasjonskapsler, ved å justere innstillinger på nettleseren din.

4. Nærmere om formål for behandling av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger kun for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Opplysningene brukes primært for å opprette billetter og for betaling av tjenester som blir bestilt og for å yte kundeservice til kundene våre. Dine personopplysninger kan også bli behandlet for at vi skal være i stand til å oppfylle enhver gjeldende lov eller forskrift eller annen avtalerettslig forpliktelse som påhviler oss. Hvis du eller annen tredje part gir oss opplysninger om din helsetilstand vil disse bli behandlet for å gjennomføre turen eller andre tjenester du har bestilt, eller som er bestilt på vegne av deg. Vi bruker også opplysninger om deg til bokføring, avregning, revisjon og for kontroll av betalingskort.

5. Lagring av personopplysninger

Hvis du bestiller en tur med Airwing, lagrer vi dataene dine i ti (10) år etter at reisen er fullført for å kunne imøtekomme juridiske og regulatoriske krav og behandle eventuelle klager.

For øvrig lagrer vi dine personopplysninger så lenge det er nødvendig med hensyn til formålet med den konkrete behandlingen.

6. Dine rettigheter

Du kan når som helst be om innsyn, begrensing, korrigering, flytting (retten til dataportabilitet) og sletting av personopplysninger som vi sitter på. Du har også rett til å be om en kopi av personopplysningene i maskinlesbart -format. I enkelte tilfeller er vi lovpålagt å behandle enkelte personopplysninger og i disse tilfellene vil rettighetene dine være begrenset. Om du ikke ønsker å utgi eller gi oss tilgang til dine personopplysninger, er du i din fulle rett til det, men da er det nødvendigvis ikke mulig for oss å tilby deg den tjenesten du forespør og/ eller overholde kontraktfestede betingelser. Hvis du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på kan du klage til Datatilsynet.

7. Overføring av data

Airwing vil i utgangspunktet kun behandle personopplysninger innenfor EØS området. Ved enkelte tilfeller (så lenge det er formålsbetinget) vil det imidlertid være nødvendig å overføre data utenfor EØS området, da vil vi forsikre oss at tilstrekkelig garantier er gitt slik at personvernet opprettholdes. Når vi overfører personopplysninger til stater utenfor EU/EØS området – såkalte "tredjeland" – vil vi bruke et av overføringsgrunnlagene i kapittel V i GDPR forordningen, for eksempel Standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjon (Standard Contractual Clauses) og passe på at beskyttelsesnivået i personopplysningsloven ikke undergraves ved overføringen.

8. Hvorfor vi overfører data?

Airwing AS vil på ingen måte selge personopplysninger til andre selskaper. Vi deler dine personopplysninger kun i følgende tilfeller: •I henhold til lovgivning, rettsavgjørelse og rettskraftig vedtak fra myndighetene • Med tredjeparter, når bestillingen omfatter tjenester som leveres av tredjepart/ samarbeidspartnere • Med tredjepartsleverandører som utfører oppgaver på vegne av oss, etter våre instrukser som databehandlere •For å beskytte og forsvare Airwing (herunder håndheve gjeldende brukervilkår).

9. Sikkerhet

Vi har etablerte prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er av både teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer og samarbeidspartnere å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

10. Endringer av personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Ved vesentlige endringer i denne personvernerklæringen vil vi informere om dette på vår nettside. Du vil alltid kunne finne siste oppdaterte versjon på vår nettside. Om du ikke godtar de nye endringene kan vi ikke gi deg de tjenestene du forespør.

11. Verneting

Denne personvernerklæringen skal, når annet ikke angis tolkes i samsvar med norsk lovgivning og være underlagt norske domstolers ikke-eksklusive kompetanse.

12. Kontakt oss

Dersom du har henvendelser angående vår personvernerklæring eller ønsker å utøve dine rettigheter kan du kontakte oss:

Kontakt per telefon: (+47) 64 82 02 80

Besøksadresse: GA Terminalen Gardermoen, 2061 GARDERMOEN

Adresse for post: Airwing AS v/ kundesenter, Postboks 46 1471 Lørenskog, Norge

Kontakt per e-post: mail@airwing.no